Warto?? obrotów grupy zakupowej Nexus Automotive International po pierwszych o?miu miesi?cach roku to 10 mld euro.

Obrót obecnej w ponad 100 krajach ?wiata grupy zakupowej Nexus Automotive International przekracza w tej chwili prognozy z lutego 2016 o ponad 1 mld euro. “Dzi?ki tak dobrym wynikom finansowym nasza strategia, by Nexus zaj?? miejsce lidera na globalnym rynku wtórnym jest cora bli?sza realizacji. Istniejemy tylko dwa i pó? roku, a ju? dzia?amy w ponad 100 krajach i mamy 60 globalnych umów” – powiedzia? Gael Escribe, CEO w Nexus Automotive International.

Grupa kontynuuje ekspansj? na kolejne rynki. Wkrótce otworzy swoje przedstawicielstwo w Szanghaju w Chinach. Celem Nexus Automotive International jest tak?e umacnianie pozycji w krajach, w których posiada ju? swoje oddzia?y.

Source: www.motofaktor.pl