Grupa zakupowa NEXUS Automotive International SA ujawni?a szczegó?y kilku inicjatyw, które maj? pomóc jej osi?gn?? pozycj? lidera na globalnym rynku Aftermarket. W nowej strategii znalaz?o si? miejsce dla Huberta S?oka, który obj?? stanowisko Network Managera NEXUSa w regionie EMEA.

Plany grupy NEXUS

Grupa zakupowa NEXUS to projekt powo?any do ?ycia w 2014 r. Zrzesza dystrybutorów cz??ci do pojazdów ze wszystkich regionów ?wiata, tak?e dwie polskie firmy – Autos i Inter Land. Siedziba organizacji znajduje si? w Genewie, ale to w innym szwajcarskim mie?cie – Montreux – ujawniono najwa?niejsze decyzje dotycz?ce planów dalszej dzia?alno?ci.

NEXUS ma ambicje mi?dzynarodowej ekspansji. Jest ju? obecny w 84 pa?stwach, ta liczba wci?? ma wed?ug zapowiedzi powi?kszy? si? do ponad 100. Nie zapomina tak?e o realizacji celów podstawowych, jak zwi?kszanie zysków firm nale??cych do grupy. Pomóc maj? w tym takie projekty jak N! Akademia – program afermarketowy oferuj?cy szerok? palet? szkole? technicznych i sprzeda?owych. Lepsz? integracj? cz?onków grupy ma zapewni? sieciowy projekt CON!NECT, natomiast narz?dzie N! SLOW MOVER ma pomóc w obrocie towarami wolno rotuj?cymi. Cz?onkowie b?d? mieli tak?e dost?p do narz?dzia analitycznego IT.

Grupa chce zwi?kszy? ??czny skonsolidowany obrót swoich cz?onków z obecnego poziomu 7,25 mld Euro do 9 mld Euro w tym roku.

– „Wed?ug naszej wizji NEXUS ma by? liderem – ju? nie “pretendentem”. Poniewa? to w?a?nie globalno?? jest jedn? z naszych najwi?kszych innowacyjno?ci, podpisanie 50 umów o zasi?gu ?wiatowym jest wydarzeniem bez precedensu w historii ?wiatowego rynku Aftermarket.” – powiedzia? Gael Escribe, CEO NEXUSa.

Najwi?kszym rynkiem dla grupy NEXUS jest obecnie Zachodnia Europa. Wed?ug planów na rok 2016 mo?e si? to zmieni?, ze wzgl?du na wzrost w Ameryce Pó?nocnej. Europa Wschodnia jest obecnie trzecim rynkiem NEXUSa. Grupa planuje w najbli?szym czasie zwi?kszy? swój udzia? na rynku azjatyckim, szczegó?nie w regionie Chin.

Wa?ne stanowisko dla Polaka

Hubert S?ok NEXUSNowo utworzone stanowisko w NEXUSie zaj?? Hubert S?ok, pe?ni?cy w przesz?o?ci funkcj? managera do spraw rozwoju w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) w firmie SKF. Jako Network Manager b?dzie odpowiedzialny m.in. za rozwijanie nowych projektów i koordynacj? kontaktów pomi?dzy partnerami w ramach grupy.

– „Formu?a i strategia grupy NEXUS okaza?a si? bardzo skuteczna. W ci?gu zaledwie dwóch lat uda?o si? z nawi?zk? zrealizowa? zak?adane cele. Obecnie osi?gany obrót na poziomie ponad 7 mld € znacz?co przekracza pocz?tkowe za?o?enia. Bez w?tpienia wp?yw na tak szybki wzrost ma to, co najbardziej nas wyró?nia – podej?cie globalne. NEXUS nie koncentruje si? tylko na Europie, lecz tak?e na rynkach takich jak Ameryka Pó?nocna, Bliski Wschód czy Afryka, które s? bardzo wa?ne dla naszych partnerów. Naturalnie wraz z rozwojem grupy pojawi?o si? wiele nowych inicjatyw, projektów i st?d decyzja o utworzeniu nowego stanowiska.

Jako Network Manager b?d? zajmowa? si? koordynacj? wspó?pracy pomi?dzy naszymi dostawcami i cz?onkami. Klasyfikacj? ich potrzeb, a tak?e stymulacj? do osi?gania nowych celów, jak np. rozwój wspólnej marki w?asnej czy koncepcji Nexus Auto. W realizacji za?o?e? zwi?kszenia integracji i wspó?pracy pomo?e nam nowy projekt CON!NECT, który b?dzie interaktywnym kompendium wiedzy i platform? wymiany my?li dla wszystkich partnerów i dostawców w ramach grupy.” – powiedzia? nam Hubert S?ok.

Source: www.motofocus.pl