Nexus: grupa zadowolona z debiutu na targach Equip Auto

,

Pierwszy bezpo?redni udzia? w wa?nych targach Nexus Automotive International (N!) zosta? uznany za sukces.

Stoisko Nexusa na targach Equip Auto w Pary?u w dniach 17-21 pa?dziernika br. cieszy?o si? du?? popularno?ci? w?ród odwiedzaj?cych, którzy wykazali zainteresowanie post?pow? spo?eczno?ci? i koncepcjami rynku cz??ci zamiennych.

Blisko 100 tys. specjalistów z bran?y motoryzacyjnej uczestniczy?o w wystawie, która mia?a miejsce w dniach 17-21 pa?dziernika w Pary?u Porte de Versailles i obejmowa?a ponad 1200 wystawców.

“To by?o to czego oczekiwali?my od naszego pierwszego wyst?pu, 5 intensywnych dni dzia?a? biznesowych, podczas których zaprezentowali?my korzy?ci i zalety Spo?eczno?ci N! w zmieniaj?cym si? rynku wtórnym ” – powiedzia? Gael Escribe, Dyrektor Generalny Nexusa.

Nexus wspó?dzieli? swoje stoisko z trzema czo?owymi francuskimi dystrybutorami cz??ci samochodowych: ID Rechange, Aniel oraz Apprau – wszyscy nale??cy do Spo?eczno?ci N!.

“To by?a prawdziwa przyjemno?? by? na Equip Auto z naszymi francuskimi partnerami, podkre?la to ?cis?? relacj?, jak? mamy z naszymi cz?onkami i oni z nami. Byli?my równie zadowoleni z mo?liwo?ci ugoszczenia tak wielu mi?dzynarodowych cz?onków N! z Europy jak i Afryki na naszym stoisku.  Równie? jeste?my entuzjastycznie nastawieni do wszystkich interakcji, jakie nawi?zali?my z czo?owymi dostawcami N!” – doda? Gael.

Obecno?? Nexusa na wystawie zako?czy?a si? w spektakularnym stylu, gdzie ID Rechange zaprezentowa? go?ciom imponuj?cy i przyci?gaj?cy uwag? warsztat NexusAuto, którego koncepcja zosta?a ju? zastosowana w 80 warsztatach na terenie Francji.

Source: http://www.motofaktor.pl/50,2/AKTUALNOSCI/Nexus-grupa-zadowolona-z-debiutu-na-targach-Equip-Auto,7855.html