Podsumowania, plany i przysz?o?? rynku aftermarketowego – takie tematy zdominowa?y Nexus Business Forum 2017. Motofaktor.pl by? jedynym przedstawicielem polskich mediów uczestnicz?cym w spotkaniu. 

Ponad 350 uczestników z 62 krajów, 15 go?ci specjalnych i ponad 4 tys. spotka? biznesowych oraz interaktywnych warsztatów – tak min??o trzecie w historii mi?dzynarodowej grupy zakupowej – Nexus Business Forum. W szwajcarskim Montreux, w dniach 21-23 lutego, spotkali si? dostawcy i cz?onkowie Nexus Automotive International z Europy, Afryki, Bliskiego Wschodu, obu Ameryk, a tak?e rejonu Azji i Pacyfiku, by podsumowa? miniony rok, wymieni? si? do?wiadczeniami, porozmawia? o zamierzeniach grupy, a tak?e przysz?o?ci aftermarketu, kierunkach jego rozwoju, szansach i zagro?eniach. 

To by? dobry rok

Zarz?d Nexus Automotive International podsumowa? miniony rok, który obfitowa? w pozytywne zmiany. “Na rozwijaj?cym si? w niezwyk?ym tempie rynku Nexus Automotive International zdecydowanie umocni? swoj? pozycj?” – mówi? w czasie spotkania z dziennikarzami Gael Escribe, CEO w Nexus Automotive International. “Dzi?ki integracji z Nordic Forum w Europie, SKP w Japonii, utworzeniu oddzia?ów w Ameryce i Brazylii, dobrym notowaniom w Chinach, a tak?e rozpocz?ciu dzia?alno?ci w takich krajach jak Kenia czy Senegal, Nexus jest w tej chwili obecny w 114 krajach i zrzesza 105 cz?onków” – mówi? Gael Escribe. 

W ostatnim czasie w ramach Nexus Automotive International powsta?y grupy regionalne – Nexus Automotive Algeria,, Nexus North America i Nexus Automotive Central Europe (N!ACE), której inicjatorami i za?o?ycielami s? polscy dystrybutorzy: Auto Land Polska, Autos, Inter Land oraz Inter Parts. Obecnie trwaj? prace nad integracj? z Inter-Team nowym cz?onkiem N! z ramienia Nordic Forum.

“Plany Grupy na 2016 roku zak?ada?y obrót na poziomie 7,25 mld euro, jednak ju? podczas wrze?niowych targów Automechanika we Frankfurcie, og?oszono przekroczenie 10 mld. Obecnie warto?? ta wynosi 12,8 mld euro” – poinformowa? Gael Escribe. Wskaza? tak?e trzy kluczowe warto?ci, które wyznaczaj? kierunek dzia?a? Nexus Automotive Interneational – spo?eczno??, innowacje i przedsi?biorczo??. “Nexus Automotive International to grupa przedsi?biorczych, innowacyjnych partnerów. Nasze tegoroczne spotkanie to nie tylko cele biznesowe. Drzemie w nas tak silny potencja?, ?e jeste?my w stanie kreowa? i kszta?towa? zmiany na rynku aftemarketowym. Chcia?bym, aby Nexus Automotive International by? swego rodzaju think-thankiem, organizacj?, która b?dzie mia?a znacz?cy wk?ad w rozwój rynku” – mówi?  Gael Escribe. 

Rozwój marki w?asnej Drive+ i sieci warsztatowe 

Ubieg?y rok to tak?e rozwój marki w?asnej Drive+, która obejmuje m.in. oleje, podno?niki szyb, klocki hamulcowe, filtry oleju, paliwa i kabinowe oraz ?o?yska kó?. W planach jest powi?kszenie liczby dostawców i asortymentu produktów Drive+, co w efekcie prze?o?y si? na atrakcyjne warunki zakupów dla cz?onków Nexus Automotive International.

Systematycznie rozwija si? tak?e sie? warsztatów Nexus Auto i Nexus Truck. “Koncept sieci warsztatowych Nexus przetestowali?my ju? we Francji, gdzie bardzo dobrze si? sprawdzi?. Kolejne lokalizacje, w których pojawi si? sie? Nexus Auto to m.in. Polska – 58 warsztatów, Cypr, Brazylia i Chiny” – zapowiedzia? Philippe Guyot, Nexus Automotive International Executive Director. 

Grupa Nexus docenia równie? wag? szkole? i edukacji. Dlatego umo?liwia swoim cz?onkom udzia? w Nexus Academy School. Pierwsze spotkanie odby?o si? na prze?omie listopada i grudnia ubieg?ego roku. Oko?o 60 cz?onków Grupy mia?o niepowtarzaln? okazj? wzi?? udzia? w warsztatach i szkoleniach organizowanych wspólnie z kluczowymi dostawcami Nexusa, firmami Bosch, SKF, ZF/TRW, Mann+Hummel i Valeo. “Nasz cel na 2017 rok to przeszkolenie kolejnych 150 osób w ramach Nexus Academy School. Zdajemy sobie spraw?, ?e przy tak szybkim rozwoju nowych technologii, edukacja jest niezb?dnym elementem codziennej pacy” – powiedzia?  Gael Escribe. 

Aftermarket – dok?d zmierzamy

Znaczna cz??? Nexus Business Forum by?a po?wi?cona przysz?o?ci rynku aftermarketowego, szansom i zagro?eniom oraz czynnikom, jakie wyznacz? jego rozwój w najbli?szej przysz?o?ci. Najwa?niejsze trendy, które b?d? mia?y wp?yw na kondycj? aftermarketu, to zdaniem Gaela Escriba konsolidacje, telematyka, cyfryzacja, rozwój pojazdów autonomicznych i alternatywnych nap?dów, a tak?e dynamicznych wzrost rynków poza Europ? i Ameryk? Pó?nocn?. 

“Zdajemy sobie spraw?, ?e konsolidacje to przysz?o?? rynku” – powiedzia? Gael Escribe pytany o pozycj? Nexus Automotive International w?ród innych grup zakupowych, które ostatnio coraz ?mielej wchodz? na europejski rynek. “Uwa?nie obserwujemy to, co si? dzieje  i na pewno nie mo?emy pozostawa? oboj?tni na zmiany” – doda? Gael Escribe.

Ogromne zainteresowanie uczestników forum wzbudzi?y prezentacje ekspertów po?wi?cone telematyce i rozwi?zaniom prawnym dotycz?cym systemu eCall (emergency call), który od 31 marca 2018 ma by? obowi?zkow? i standardow? funkcj? we wszystkich nowych samochodach osobowych i lekkich pojazdach dostawczych, homologowanych na terenie Unii Europejskiej, a dodatkowo mo?e zosta? rozbudowany o takie us?ugi jak m.in. sCall (Service Call). System sCall wykorzystuje mo?liwo?? transmisji danych do zdalnego monitorowania pracy samochodu. W razie wykrycia usterki kierowca zostanie o niej poinformowany i zaproszony na wizyt? w serwisie. System sCall mo?e by? tak?e wykorzystany do przypominania o przegl?dach okresowych czy nawet sezonowej zmianie opon, a w obecnym kszta?cie, b?dzie zawsze kierowa? do ASO. 

O wypracowanie przepisów, które zagwarantuj? rynkowi aftermarketowemu udzia? w tym segmencie us?ug walcz? na gruncie instytucji Unii Europejskiej m.in. takie organizacje jak CLEPA (European Association of Automotive Suppliers). Podczas Nexus Business Forum przedstawiciel stowarzyszenia Frank Schlehuber, Director Aftermarket, poinformowa? m.in. o podj?tych dzia?aniach. CLEPA wnioskuje do instytucji europejskich m.in. o nowelizacj? przepisów, które mia?yby zapewni? wsparcie dla zdalnej diagnostyki dla rynku wtórnego dla pojazdów osobowych, dostawczych i ci??arowych. “Równy dost?p do danych dla wszystkich jest niezb?dny dla zachowania równych szans na rynku” – powiedzia? Frank Schlehuber. 30 marca w Brukseli odb?dzie si? VIII Konferencja Rynku Wtórnego CLEPA, po?wi?cona m.in. regulacjom zwi?zanym z dost?pem do danych diagnostycznych. Zdaniem Franka Schlehubera, koncerny samochodowe s? obecnie otwarte na wspó?prac? w tej kwestii z rynkiem aftermarketowym.  

W czasie forum Grupa Nexus wr?czy?a równie? nagrod? “Innowacyjny Dostawca Roku”. Wyró?nienie trafi?o do firmy Continental/Contitech za udzielanie 5-letniej gwarancji na produkty aftermarketowe. W kategorii “Member of the Year” nagrod? otrzyma? grecki dystrybutor Viacar za osi?gni?cie 38 proc. wzrostu w ubieg?ym roku.  

W Nexus Business Forum uczestniczyli tak?e przedstawiciele polskich dystrybutorów zrzeszonych w Grupie. “Nexus daje nam ogromne wsparcie. Wymiana informacji i do?wiadcze? z innymi cz?onkami Grupy znacznie u?atwia nam codzienn? prac?, usprawnia kontakty z dostawcami. Wszyscy doskonale si? z znamy i wspieramy na co dzie?” – powiedzia?a Anna Sidor, Zast?pca Dyrektora ds. zakupów Inter Land.