This website or its third-party tools use cookies, which are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy. If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please refer to the cookie policy. By closing this banner, scrolling this page, clicking a link or continuing to browse otherwise, you agree to the use of cookies. cookie policy.

NEXUS ma plan podbicia ?wiatowego rynku. Jest polski akcent!

Grupa zakupowa NEXUS Automotive International SA ujawni?a szczegó?y kilku inicjatyw, które maj? pomóc jej osi?gn?? pozycj? lidera na globalnym rynku Aftermarket. W nowej strategii znalaz?o si? miejsce dla Huberta S?oka, który obj?? stanowisko Network Managera NEXUSa w regionie EMEA.

Plany grupy NEXUS

Grupa zakupowa NEXUS to projekt powo?any do ?ycia w 2014 r. Zrzesza dystrybutorów cz??ci do pojazdów ze wszystkich regionów ?wiata, tak?e dwie polskie firmy – Autos i Inter Land. Siedziba organizacji znajduje si? w Genewie, ale to w innym szwajcarskim mie?cie – Montreux – ujawniono najwa?niejsze decyzje dotycz?ce planów dalszej dzia?alno?ci.

NEXUS ma ambicje mi?dzynarodowej ekspansji. Jest ju? obecny w 84 pa?stwach, ta liczba wci?? ma wed?ug zapowiedzi powi?kszy? si? do ponad 100. Nie zapomina tak?e o realizacji celów podstawowych, jak zwi?kszanie zysków firm nale??cych do grupy. Pomóc maj? w tym takie projekty jak N! Akademia – program afermarketowy oferuj?cy szerok? palet? szkole? technicznych i sprzeda?owych. Lepsz? integracj? cz?onków grupy ma zapewni? sieciowy projekt CON!NECT, natomiast narz?dzie N! SLOW MOVER ma pomóc w obrocie towarami wolno rotuj?cymi. Cz?onkowie b?d? mieli tak?e dost?p do narz?dzia analitycznego IT.

Grupa chce zwi?kszy? ??czny skonsolidowany obrót swoich cz?onków z obecnego poziomu 7,25 mld Euro do 9 mld Euro w tym roku.

– „Wed?ug naszej wizji NEXUS ma by? liderem – ju? nie “pretendentem”. Poniewa? to w?a?nie globalno?? jest jedn? z naszych najwi?kszych innowacyjno?ci, podpisanie 50 umów o zasi?gu ?wiatowym jest wydarzeniem bez precedensu w historii ?wiatowego rynku Aftermarket.” – powiedzia? Gael Escribe, CEO NEXUSa.

Najwi?kszym rynkiem dla grupy NEXUS jest obecnie Zachodnia Europa. Wed?ug planów na rok 2016 mo?e si? to zmieni?, ze wzgl?du na wzrost w Ameryce Pó?nocnej. Europa Wschodnia jest obecnie trzecim rynkiem NEXUSa. Grupa planuje w najbli?szym czasie zwi?kszy? swój udzia? na rynku azjatyckim, szczegó?nie w regionie Chin.

Wa?ne stanowisko dla Polaka

Hubert S?ok NEXUSNowo utworzone stanowisko w NEXUSie zaj?? Hubert S?ok, pe?ni?cy w przesz?o?ci funkcj? managera do spraw rozwoju w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) w firmie SKF. Jako Network Manager b?dzie odpowiedzialny m.in. za rozwijanie nowych projektów i koordynacj? kontaktów pomi?dzy partnerami w ramach grupy.

– „Formu?a i strategia grupy NEXUS okaza?a si? bardzo skuteczna. W ci?gu zaledwie dwóch lat uda?o si? z nawi?zk? zrealizowa? zak?adane cele. Obecnie osi?gany obrót na poziomie ponad 7 mld € znacz?co przekracza pocz?tkowe za?o?enia. Bez w?tpienia wp?yw na tak szybki wzrost ma to, co najbardziej nas wyró?nia – podej?cie globalne. NEXUS nie koncentruje si? tylko na Europie, lecz tak?e na rynkach takich jak Ameryka Pó?nocna, Bliski Wschód czy Afryka, które s? bardzo wa?ne dla naszych partnerów. Naturalnie wraz z rozwojem grupy pojawi?o si? wiele nowych inicjatyw, projektów i st?d decyzja o utworzeniu nowego stanowiska.

Jako Network Manager b?d? zajmowa? si? koordynacj? wspó?pracy pomi?dzy naszymi dostawcami i cz?onkami. Klasyfikacj? ich potrzeb, a tak?e stymulacj? do osi?gania nowych celów, jak np. rozwój wspólnej marki w?asnej czy koncepcji Nexus Auto. W realizacji za?o?e? zwi?kszenia integracji i wspó?pracy pomo?e nam nowy projekt CON!NECT, który b?dzie interaktywnym kompendium wiedzy i platform? wymiany my?li dla wszystkich partnerów i dostawców w ramach grupy.” – powiedzia? nam Hubert S?ok.

Source: www.motofocus.pl

More news

N! United

Support N! UNITED to fight the Coronavirus

If you would like to have more information contact nexusunited@nexusautomotive.eu

Thank you!

Read more …