This website or its third-party tools use cookies, which are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy. If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please refer to the cookie policy. By closing this banner, scrolling this page, clicking a link or continuing to browse otherwise, you agree to the use of cookies. cookie policy.

Nexus: grupa zadowolona z debiutu na targach Equip Auto

Pierwszy bezpo?redni udzia? w wa?nych targach Nexus Automotive International (N!) zosta? uznany za sukces.

Stoisko Nexusa na targach Equip Auto w Pary?u w dniach 17-21 pa?dziernika br. cieszy?o si? du?? popularno?ci? w?ród odwiedzaj?cych, którzy wykazali zainteresowanie post?pow? spo?eczno?ci? i koncepcjami rynku cz??ci zamiennych.

Blisko 100 tys. specjalistów z bran?y motoryzacyjnej uczestniczy?o w wystawie, która mia?a miejsce w dniach 17-21 pa?dziernika w Pary?u Porte de Versailles i obejmowa?a ponad 1200 wystawców.

“To by?o to czego oczekiwali?my od naszego pierwszego wyst?pu, 5 intensywnych dni dzia?a? biznesowych, podczas których zaprezentowali?my korzy?ci i zalety Spo?eczno?ci N! w zmieniaj?cym si? rynku wtórnym ” – powiedzia? Gael Escribe, Dyrektor Generalny Nexusa.

Nexus wspó?dzieli? swoje stoisko z trzema czo?owymi francuskimi dystrybutorami cz??ci samochodowych: ID Rechange, Aniel oraz Apprau – wszyscy nale??cy do Spo?eczno?ci N!.

“To by?a prawdziwa przyjemno?? by? na Equip Auto z naszymi francuskimi partnerami, podkre?la to ?cis?? relacj?, jak? mamy z naszymi cz?onkami i oni z nami. Byli?my równie zadowoleni z mo?liwo?ci ugoszczenia tak wielu mi?dzynarodowych cz?onków N! z Europy jak i Afryki na naszym stoisku.  Równie? jeste?my entuzjastycznie nastawieni do wszystkich interakcji, jakie nawi?zali?my z czo?owymi dostawcami N!” – doda? Gael.

Obecno?? Nexusa na wystawie zako?czy?a si? w spektakularnym stylu, gdzie ID Rechange zaprezentowa? go?ciom imponuj?cy i przyci?gaj?cy uwag? warsztat NexusAuto, którego koncepcja zosta?a ju? zastosowana w 80 warsztatach na terenie Francji.

Source: http://www.motofaktor.pl/50,2/AKTUALNOSCI/Nexus-grupa-zadowolona-z-debiutu-na-targach-Equip-Auto,7855.html

More news

N! United

Support N! UNITED to fight the Coronavirus

If you would like to have more information contact nexusunited@nexusautomotive.eu

Thank you!

Read more …